جزوات یک دقیقه مطالعه/ مشخصات طرح

جزوات یک دقیقه مطالعه/ مشخصات طرح

 
  این طرح طرحی نو و کارا بوده و در زمانه ای که مردم حوصله مطالعه ندارند و غرق در مادیات زندگی هستند!! می تواند بخشی از نیازهای فکری افراد جامعه را برآورده سازد.
مشخصات طرح: 
این جزوه ها در قالب …