اخلاق کارمندی

کتاب اخلاق کارمندی

کتاب اخلاق کارمندی

 
این کتاب شامل دو بخش  اخلاق و آداب کارمندی و نیز اخلاق مدیران و ریاست می باشد که باید ها و نبایدهای عرصه کارمندی را مورد بحث و دقت نظر قرار داده است. مطالعه این کتاب را به کلیه کارمندان …