کارگاه آموزشی عوامل و موانعِ مؤثر بر فرایند تاثیرگذاری بر مخاطب در عرصه تدریس، تبلیغ و …

برخی از عناوین مورد بحث در کارگاه تاثیر گذاری

–        تعریف تاثیر گذاری

–        اقسام تاثیر گذاری/ از حیث زمان تحقق اثر

–        اقسام تاثیر گذاری / از حیث زمان ماندگاری اثر

 

–        اجزای پازل تاثیرگذاری

–        ارکان ارتباط موثر

–        ویژگیهای یک پیام موثر

–        ویژگیهای یک معلم تاثیر گذار

–        ویزگیهای یک مخاطب تاثیر پذیر

–        ابزارهای پیام رسانی موثر

–        راهها و روشهای تاثیرگذاری

–        عایقها در امر تعلیم و تعلم

–        راههای ایجاد محبوبیت و مقبولیت استاد در نزد دانشجو

–        راههای ماندگار کردن اثرات آموزشی و تربیتی

–        کاربرد اصلهای بزرگنمایی، کوچکنمایی، تغافل ، جایگزینی در امر تدریس و تربیت

–        روشهای ایجاد مشارکت در امر تدربس

–        موانع تاثیرگذاری

–        نکاتی پیرامون «تنبیه»  و «تشویق» در امر تدریس

–        تاثیر جلوه های هنری در امر تدریس

–        و …..