دانلود جزوات یک دقیقه مطالعه

شما می توانید با دانلود این شمارگان و چاپ و توزیع این جزوات در ثواب امر خیر و رسالت شریف هدایتگری با ما سهیم بوده و ذخیره ارزشمندی برای آخرت خود فراهم آورید.

تذکرات مهم:

هرگونه چاپ و تکثیر این جزوات تنها بدون دخل و تصرف مجاز بوده و بانیان این مؤسسه راضی به هرگونه تصرف بدون اجازه در محتوی و طراحی این جزوات نمی باشند.

قطع مناسب برای چاپ این جزوات چاپ هر  ۸ صفحه آنها بر زینگ سایز  GTO می باشد در صورت چاپ سری اول این جزوات و تمایل به چاپ بقیه شمارگان لازمست یکسری کامل از نمونه های چاپ شده به عنوان سند چاپ این مطالب برای مؤسسه ارسال شود

کاغذ پیشنهادی برای چاپ و جهت استحکام بیشتر و دوام جزوات، گلاسه ۱۳۵ گرمی سایز ۱۰۰*۷۰ می باشدد

a248 دانلود ۱تا ۱۶ سری الف جلد

a248 دانلود ۱ تا ۱۶ سری الف- متن

a248 دانلود ۱ تا ۱۶ سری ب- متن

a248 دانلود ۱-۱۶ سری «ب» جلد

a248 دانلود ۱- ۱۶ سری «ج» متن

a248 دانلود ۱- ۱۶ سری «ج» جلد

a248 دانلود ۱۷ تا ۳۲ سری الف- جلد

a248 دانلود ۱۷ تا ۳۲ -سری الف- متن